Gelir Ortaklığı Sözleşmesi

1. TARAFLAR


İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan (Gizlilik Politikası) ekinden oluşan "İş Ortaklığı Programı Sözleşmesi" (hepsi birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır); ******************. ile "İş Ortağı" arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

 

2. TANIMLAR


"***************" : *****************************

"İş Ortağı" : *************** tarafından İş Ortaklığı Programı'na kabul edilmiş şahıs yada tüzel kişi

 

 

 

 

İŞ ORTAKLIĞI PROGRAMI


"***************" tarafından geliştirilen ve yönetilen İş Ortaklığı Programı, iş ortaklarının "***************" tarafından sağlanan reklam ve ilan içeriklerini, kendilerine ait olan ve "***************"a bildirdikleri web sitelerinde yayınlamalarını ve sitelerinde yayınladıkları reklam ve ilan bilgileri doğrultusunda "***************"'a sağladıkları trafik karşılığında "***************" tarafından belirlenen bir ücrete hak kazanmalarını kapsar. İş ortaklığı programı, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin eklerinden olan Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve "***************"'un yönetimi doğrultusunda yürütülür.

İş Ortaklığı Programı süreç prosedürleri şu şekildedir;

"İş Ortağı" olmak isteyen web sitesi sahibi, İş Ortaklığı Programına dahil olmak üzere "***************"'a başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi "***************" tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa site sahibinin "İş Ortağı" olmasına onay verilir.

 

 

 

 


"***************" tarafından sağlanan, reklam ve ilanların "İş Ortağı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kod, "İş Ortağı" tarafından kendi web sayfasına yerleştirilir. "İş Ortağı" web sitesindeki reklam ve ilanlar aracılığıyla "***************"'a sağladığı trafiğe göre "***************" tarafından belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır.

 

 

 

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşme "***************" tarafından geliştirilen ve yönetilen İş Ortaklığı Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve İş Ortaklığı Programı kapsamında "***************" ve "İş Ortağı"nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

 

 

 

 

4. "İŞ ORTAĞI"NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


"İş Ortağı";

a. "***************" tarafından sağlanan, reklam ve ilanların "İş Ortağı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodu, "***************"'a bildirdiği ve "İş Ortaklığı Programı" kapsamında kullanacağı kendi web sitesine yerleştirmeyi,

b. İş Ortaklığı Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da "***************"'un İş Ortaklığı Programı sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı

c. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini,

d. İşbu sözleşme ile "***************"'a bildirdiği ve "***************" tarafından verilen kodu yerleştirdiği kendi web sitesinin içeriğini işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen başvuru kriterlerine aykırı şekilde değiştirmeyeceğini

e. Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını

f. İş Ortaklığı Programı'nda "İş Ortağı" olarak yer aldığı süre boyunca, İletişim Bilgileri bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki "Bilgilerim" bölümünde yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "***************" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "***************"'un maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

5. ***************'UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


"***************";

a. İş Ortaklığı Programı'na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen İş Ortakları'na, reklam ve ilanların "İş Ortağı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodları vereceğini,

b. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

 

 

6. FİKRİ HAKLAR


İş Ortaklığı Programı kapsamında "***************" tarafından "İş Ortağı"na sağlanan kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak "***************"'a aittir. "***************" işbu sözleşme hükümleri uyarınca "İş Ortağı"'nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla "İş Ortağı"'na "***************"'un İş Ortaklığı Programı ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.

"***************" tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece "İş Ortağı", "***************"un telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

"***************", birinci fıkrada yer alan kullanım haricinde, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, "***************"'un hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir.

 

 

 

 

7. ÖDEME

 

 

 

7.1. ÖDEMEYE HAK KAZANMA


"İş Ortağı"'nın "***************"'dan İş Ortaklığı Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı "İş Ortağı"'nın işbu sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve "***************" tarafından web sitesinde belirlenen İş Ortaklığı Programı'na dair kural ve koşulları tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmesi halinde doğacaktır.

 

 

 

7.2. ÖDEMEYİ TALEP HAKKININ DOĞUMU ve KULLANIMI


"İş Ortağı" tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, ücretin asgari 50 TL (Elli Türk Lirası)'yi aşması halinde doğacaktır. "İş Ortağı"nın web sitesi üzerinden talimat vermesinden sonra *************** işbu sözleşme kapsamında kendisi tarafından belirlenen ödeme tarihlerinde "İş Ortağı"nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka havalesi ile ödeyecektir.

"İş Ortağı", "***************" tarafından belirlenen sürelerde "***************" tarafından ödemenin yapılmaması halinde işbu sözleşmeyi feshetmeyeceğini ve/veya "***************" aleyhine sözleşmeye ve ödemeye ilişkin edimlerin yerine getirilmediğini iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, İş Ortağı ancak beş günden az olmamak üzere süre vererek akdi feshedebilir.

"İş Ortağı"nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi "İş Ortağı" tarafından İletişim Bilgileri bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı "İş Ortağı"na aittir.

 

 

 

 

7.3. ÖDEMENİN YAPILMASI

 

 

 

7.3.1. "İŞ ORTAĞI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMESİ DURUMU


"İş Ortağı"'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim edeceğini belirtmesi halinde, "İş Ortağı" ödeme talimatıyla talep ettiği miktar üzerinden "***************"a fatura tanzim eder. Ödeme, faturanın "***************"a tebliğinden itibaren "***************" tarafından belirlenip web sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır. "İş Ortağı" faturayı "***************"'un ödeme sayfasında belirtilen posta adresine gönderecektir.

 

 

 

7.3.2. "İŞ ORTAĞI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMEMESİ DURUMU


"İş Ortağı"'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme (ödenecek bedelden yasal stopajlar kesildikten sonra kalan miktar) "***************" tarafından belirlenip web sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır.

 

 

 

 

8. *************** KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ


"İş Ortağı", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "***************"'un kendi veritabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "***************"'u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

9. FESİH


"İş Ortağı"'nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde "***************", "İş Ortağı"'nı geçici olarak İş Ortaklığı Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. "İş Ortağı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin "***************" tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından "***************" lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde "İş Ortağı" tarafından komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise "***************" herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal sözleşmeyi fesih edebilir.

 

 

 

 

10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ


İşbu sözleşme, 1. maddede belirlenen tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren hesaplanacak bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

 

 

 

 

11. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER


"İş Ortağı", "***************"a İş Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında "***************"a bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "İş ortağı"nın belirtilen elektronik posta adresi, "İş Ortağı"nın İş Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında "***************"a bildirdiği elektronik posta adresidir. "***************" için belirlenen elektronik posta adresi ise info@*************** adresidir.

Taraflar'ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf'a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

 

 

 

 

12. DEĞİŞİKLİK


İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" belgesinde "***************" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.*************** sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.

 

 

 

 

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.